Legal

Sparkx rules

Hierna worden de belangrijkste regels opgelijst voor uw bezoek aan het Park van Sparkx. Het volledige huisreglement kan u eronder lezen. U moet deze regels goed en aandachtig doornemen. Door het Park te betreden gaat u volledig akkoord met deze regels, alsook het huisreglement van Sparkx.

Sparkx Rules

 • Vanaf 16 jaar mogen kinderen zonder begeleider het Park bezoeken. Bent u jonger dan 16 jaar? Dan moet er steeds een verantwoordelijke meerderjarige begeleider aanwezig zijn. Bij de aankoop van een toegangskaart voor kinderen wordt steeds gevraagd om de gegevens van de verantwoordelijke begeleider op te geven.
 • Vanaf 13 jaar mogen kinderen zelfstandig de attracties betreden in het Park onder de verantwoordelijkheid en toezicht van een verantwoordelijke begeleider. Onder de 13 jaar moeten kinderen steeds begeleid worden door een verantwoordelijke begeleider bij het betreden van de attracties in het Park.
 • Verantwoordelijke begeleiders zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van de kinderen onder hun toezicht. Verantwoordelijke begeleiders die niet het ouderlijk gezag hebben over het kind verklaren ouder te zijn dan 18 jaar en de toestemming te hebben van de ouders of voogd.
 • Alle bezoekers moeten zich ten allen tijde houden aan alle veiligheidsinstructies in het Park. Sparkx kan nooit aansprakelijk worden gesteld wanneer de bezoeker deze veiligheidsinstructies niet in acht heeft genomen.
 • Alle bezoekers betreden het Park op eigen risico en verklaren zich geïnformeerd te hebben over de potentiële risico’s verbonden met het uitoefenen van sportactiviteiten in het Park, in het bijzonder de reële kans dat u blessures kan oplopen die eigen zijn aan deze sportactiviteiten.
 • Niet alle attracties zijn voor iedereen geschikt en bezoekers dienen zich hiervan bewust te zijn. Bezoekers die attracties betreden in strijd met hun gezondheidstoestand (zwangere vrouwen, mensen die onlangs in het ziekenhuis zijn opgenomen, astmapatiënten, epileptici, …) doen dit altijd op eigen risico.
 • Sparkx is niet aansprakelijk bij verlies, diefstal of beschadiging van voorwerpen op en rond het Park en/of een attractie.
 • Door het betreden van het Park gaat de bezoeker akkoord dat er camerabeelden worden gemaakt die geheel of gedeeltelijk openbaar kunnen worden gemaakt in overeenstemming met de geldende wetgeving, de Algemene Voorwaarden en het privacybeleid van Sparkx.

Bij vragen kan u zich wenden tot het personeel van Sparkx in het Park of uw vraag sturen naar info@sparkx.com.

Huisreglement

Voor een goede gang van zaken is er een huisreglement opgesteld waaraan bezoekers van het park van Sparkx Sportainment Group NV ( hierna “Sparkx”) zich moeten houden .

Algemeen

Elke bezoeker wordt geacht van het huisreglement kennis te hebben genomen. Het huisreglement is ter beschikking aan het onthaal van het park en op de website. Elke bezoeker die Sparkx betreedt, gaat onvoorwaardelijk akkoord met het huisreglement en dient zich overeenkomstig te gedragen.

Sparkx behoudt zich het recht voor om bezoekers die mogelijk een gevaar vormen voor de veiligheid en gezondheid van andere bezoekers te verbieden het park te betreden. Dit kan het geval zijn wanneer een bezoeker zich ordeverstorend of overlastgevend gedrag, grensoverschrijdend gedrag vertoont of onder invloed is. Dit is echter geen uitputtende lijst van ontoelaatbaar gedrag.

Als een bezoeker zich niet houdt aan het reglement van het park, kan hen gevraagd worden het park te verlaten. Het ticket zal niet worden terugbetaald. Bij herhaalde problemen kan de toegang tot het park definitief worden ontzegd. Als een bezoeker weigert het park vrijwillig te verlaten, kan de hulp van de politie worden ingeroepen.

Het huisreglement zet de gedragsregels uit die in het park moeten worden gevolgd en is bedoeld om de veiligheid en het comfort van alle bezoekers te waarborgen. Bezoekers dienen het reglement serieus te nemen en zich eraan te houden om een veilige en plezierige ervaring in het park te garanderen.

Toegang tot het park

Het park behoudt zich het recht voor om de openingsperiode en openingsuren van het park te wijzigen. Bezoekers wordt aangeraden om de website te raadplegen voordat ze het park bezoeken om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

Daarnaast is het niet toegestaan om een rugzak of tas mee te nemen naar het park. Bezoekers wordt aangeraden om alleen kleine persoonlijke items mee te nemen die in hun zakken passen. Er zijn lockers voorzien waarin spullen kunnen worden opgeborgen tijdens het bezoek.

Als de maximale capaciteit van het park wordt overschreden, behoudt Sparkx zich het recht voor om de toegang tot het park te weigeren aan extra bezoekers op die dag. In dat geval kunnen niet-toegelaten bezoekers geen vergoeding vragen.

De bezoeker zal uiterlijk 15 minuten voor de op de toegangskaart vermelde aanvangstijd aanwezig zijn in het park. Indien de bezoeker later dan 15 minuten na de aanvangstijd arriveert, heeft de bezoeker geen recht op extra minuten in het park, zonder recht op compensatie of terugbetaling voor de bezoeker.

Tot slot zijn dieren, behalve blindengeleidehonden en assistentiehonden met officiële hondenjassen, niet toegestaan in het park.

Kinderen

Sparkx houdt er aan de ouders of verantwoordelijken voor kinderen transparant in te lichten omtrent de attracties die de bezoekers in het park kunnen betreden. Niet elke attractie is geschikt voor alle leeftijden. Daarom dienen bezoekers en verantwoordelijken alle veiligheismaatregelen en instructies aan de attracties steeds in acht te nemen.

Kinderen dienen tot de leeftijd van 16 jaar begeleid te zijn door een verantwoordelijke meerderjarige v begeleider. Bij twijfel kan het vertonen van het identiteitsbewijs ter controle van de leeftijd gevraagd worden.

Kinderen vanaf 13 jaar kunnen in het park zelfstandig binnen onder de verantwoordelijkheid en toezicht van een verantwoordelijke meerderjarige begeleider.

Per 10 kids is minimaal één verantwoordelijke meerderjarige begeleider vereist.

Vragen over bepaalde attracties kunnen steeds aan het personeel in het park worden gesteld.

Aansprakelijkheid

Elke bezoeker betreedt het park op eigen risico. Bezoekers zijn verplicht om vóór het betreden van het park na te gaan of hun lichamelijke conditie voldoende is, zich te informeren over risico’s en kennis te nemen van en zich te houden aan de regels voor gebruik en toegang en de veiligheidsvoorschriften en -bepalingen. Sparkx heeft het recht om afzonderlijke bezoekers om veiligheidsredenen te verbieden om bepaalde attracties te betreden, bijvoorbeeld vanwege hun omvang, lichaamsbouw, fysieke of mentale beperkingen, blijvende of tijdelijke handicaps, zwangerschap enz. Uitsluiting om veiligheidsredenen is geen discriminatie, maar dient slechts ter bescherming van de bezoekers. Sparkx wijst elke aansprakelijkheid af in geval van onverenigbaarheid tussen de attracties en de medische toestand van de bezoeker. Bezoekers die attracties betreden in strijd met hun gezondheidstoestand (zwangere vrouwen, mensen die onlangs in het ziekenhuis zijn opgenomen, astmapatiënten, epileptici, …) of de veiligheidsinstructies, doen dit altijd op eigen risico.

Het betreden door een minderjarige van het park of een attractie gebeurt op eigen risico van de minderjarige enerzijds en de ouders of de verantwoordelijke meerderjarige begeleider anderzijds, die instaan voor het toezicht op de minderjarige en de naleving door de minderjarige van het reglement. Het is een eigen beslissing en appreciatie van de ouder of de verantwoordelijke meerderjarige om de minderjarige het park of de attracties te betreden.

Uitsluitend de bezoeker, en/of desgevallend diens ouder of verantwoordelijke meerderjarige, is aansprakelijk voor elke schade toegebracht door zijn handelen of nalaten aan personen of goederen, en zal Sparkx vrijwaren voor en schadeloos stellen tegen enige aanspraak van derden. Door het park of de attractie te betreden aanvaardt de bezoeker en/of desgevallend diens ouder of verantwoordelijke meerderjarige de potentiële risico’s verbonden aan het park en/of de attractie.

Elke bezoeker blijft tijdens het volledige bezoek aan het park (inclusief bij het betreden van de attracties) zelf verantwoordelijk voor de eigen goederen die mee naar het park gebracht worden, o.a. doch niet beperkt tot bril, pet/hoed, schoenen, GSM of smartphone, buggy, … Sparkx kan onder geen beding verantwoordelijk gesteld worden voor evt. schade aan en/of verlies van deze goederen.

Sparkx is niet aansprakelijk bij verlies, diefstal of beschadiging van objecten op en rond het park en/of een attractie. Het gebruik van lockers gebeurt onder eigen verantwoordelijkheid en op eigen risico van de bezoeker en Sparkx is niet aansprakelijk voor verdwijningen, verlies, diefstal of schade aan objecten.

In alle gevallen is de verplichting tot schadevergoeding van Sparkx op grond van welke wettelijke grondslag ook, beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar van Sparkx wordt uitgekeerd. Indien Sparkx ondanks het bepaalde in dit reglement, om welke reden dan ook, toch aansprakelijk zou worden gesteld voor een door de bezoeker geleden schade, welke niet door de verzekering wordt vergoed, is de aansprakelijkheid van Sparkx beperkt tot het herstellen van voorzienbare, rechtstreekse en persoonlijke lichamelijke schade die de bezoeker heeft geleden, met uitsluiting van alle onvoorzienbare en indirecte schade zoals, maar niet beperkt tot, zakelijk verlies, inkomens- of winstderving, verlies van klanten of contracten, verlies of beschadiging van goederen.

Tickets

Kinderen onder de leeftijd van 5 jaar (0 – 4 jaar) mogen het park gratis betreden. Vanaf 5 jaar is de toegang betalend. Wanneer er twijfel mogelijk is over de leeftijd kan er steeds een legitimatie gevraagd worden om de leeftijd aan te tonen. Vanaf 10 jaar betaalt iedereen het volwassenentarie

Het abonnement is strikt persoonlijk en mag niet doorgegeven worden. Indien er misbruik wordt vastgesteld behoudt Sparkx zich het recht om het abonnement in te trekken zonder compensatie.

Verkochte toegangstickets worden niet geruild of teruggenomen. Verloren toegangsbewijzen worden niet vervangen. Klachten omtrent tickets kunnen verstuurd worden naar: info@sparkx.com.

Sparkx behoudt zich ten allen tijde het recht om individuele tarieven van het park te wijzigen.

Opbergkasten en lockers

In de inkomezone van het park zijn lockers (gratis) voorzien voor het achterlaten van voorwerpen. De lockers diene leeggemaakt te worden aan het eind van de dag, zoniet, worden ze leeggemaakt door de medewerkers van Sparkx.

Sparkx is niet verantwoordelijk bij diefstal of poging tot inbraak van de lockers.

Het is verboden onbewaakte voorwerpen eender waar in het park onbewaakt achter te laten . Verdachte pakjes die onbewaakt achtergelaten worden, worden door Sparkx en / of politiediensten verwijderd.

Openbare orde, goede zeden en veiligheid

Alle bezoekers moeten zich zedig en fatsoenlijk gedragen, de openbare orde respecteren en geen grensoverschrijdend gedrag vertonen. Niemand mag zich door gedrag, houding of uitlatingen van een bezoeker gestoord voelen.  

De bezoekers worden gevraagd om niet-aanstootgevende en aangepaste (sport)kledij en schoeisel te dragen in Sparkx. Bezoekers dienen steeds identificeerbaar te zijn.

Het is verboden in Sparkx:

 • Te roken in het volledige park. Dit algemeen rookverbod geldt eveneens voor elektronische sigaretten.
 • Zich aan te bieden aan de ingang van het park of zich in het park te bevinden, onder invloed van drank, drugs of andere verdovende middelen.
 • Luidruchtige muziekinstallaties binnen te brengen in het park;
 • Vuurwerk, wapens, messen en/of ander explosief materiaal in het park binnen te brengen of te verhandelen;
 • Drugs of alcohol of allerhande verdovende middelen in het park binnen te brengen en/of te verbruiken of te verhandelen in het park, alsook zich aan te bieden aan de ingang van het park of zelfs een poging te doen om anderen aan te zetten tot het gebruik ervan;
 • Handel drijven in het park;
 • Drukwerk en gelijkaardige biljetten te verspreiden of aan te plakken, of opiniepeilingen te houden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het park;
 • Voorwerpen te ontvreemden of te beschadigen die eigendom zijn van het park, van personeel van het park of van andere bezoekers van het park;
 • Bezoekers lastig te vallen en/of personeelsleden van het park te beletten hun job uit te oefenen of lastig te vallen, alsook agressie te uiten naar andere bezoekers en/of personeelsleden van het park;
 • Vandalisme van welke aard ook te plegen of zich schuldig te maken aan bendevorming, namelijk door zich in groep ongepast en/of baldadig (niet limitatief) te gedragen, op de terreinen van het park;
 • Vergaderingen en/of een toespraak te houden, propaganda te voeren, lidgeld te innen, geldinzamelingen te doen of voorwerpen gratis te bedelen, te ruilen of te koop aan te bieden op de terreinen van het park, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het park;
 • Dienstlokalen of dienstwegen te betreden, ook indien deze toevallig niet afgesloten zouden zijn;
 • Gebruik te maken of het meenemen van handsticks voor (mobiele) camera’s of selfiesticks in de attracties. Een GoPro-camera is mits borstharnas wel toegelaten;
 • Gevaarlijk gedrag te vertonen voor zichzelf en voor anderen;
 • Drones laten opstijgen of landen in het park, tenzij hiervoor specifieke goedkeuring werd gegeven;
 • Deze lijst is niet limitatief opgesteld.

Bij al de bovenvermelde situaties beslist de parkverantwoordelijke soeverein tot het doen verwijderen van deze persoon of personen en/of de politie op te roepen voor bijstand. Er zal een administratieve vergoeding van minimaal €50 pp dienen te worden betaald. Hiertegen is geen verhaal mogelijk.

De bezoekers zijn persoonlijk verantwoordelijk voor de schade die zij uit onvoorzichtigheid, fout of nalatigheid berokkenen aan andere bezoekers en/of personeel en/of aan de installaties van het park. Personen onder begeleiding vallen onder de exclusieve verantwoordelijkheid van hun begeleiders. Sparkx kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade berokkend door bezoekers.

Verlaten van het park

Alle bezoekers verlaten het park ten laatste op het sluitingsuur, zo niet is hun aanwezigheid ontoelaatbaar en zal er een administratieve vergoeding van minimaal 50 euro per persoon dienen te worden betaald.

Toegang tot de attracties

Bezoekers dienen zich te houden aan de openbaar geafficheerde instructies aan elke attractie, zowel wat betreft de toegangsvoorwaarden, de veiligheid en de praktische organisatie. Hiertegen is geen verhaal mogelijk.

Voor bepaalde attracties kan het vereist zijn om specifiek schoeisel te dragen (bv. trampoline / ninja warrior). Dit zal steeds geafficheerd zijn aan de attractie zelf. 

Voor bepaalde attracties is het ten strengste verboden om losse objecten van alle aard (brillen, handtassen, gsm’s, sjaals, selfiesticks, GoPro-handsticks, camera’s, niet limitatief…) mee te nemen op de attractie. Dit wordt telkens geafficheerd aan de ingang van de attractie. Bezoekers worden voor het betreden van de attractie verzocht om deze goederen achter te laten in de daarvoor voorziene rekken of bakken aan de attractie. De bezoeker blijft te allen tijde verantwoordelijk voor deze goederen. Het park kan onder geen beding verantwoordelijk gesteld worden voor evt. schade aan en/of verlies van deze goederen. Wanneer in weerwil van de aankondiging van het verbod om losse objecten mee te nemen op de attractie bezoekers toch bepaalde goederen meenemen op de attractie, kan Sparkx niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele schade aan en/of verlies van deze goederen.

Voor bepaalde attracties kan er een beperking in gewicht, lichaamsgrootte of leeftijd gelden. 

Op attracties dienen de bezoekers zich te gedragen als een voorzichtig en redelijk persoon. Zo niet kunnen bij schade verdere stappen ondernomen worden tegen deze onvoorzichtige en/of onredelijke bezoeker.

Het door het park aangestelde personeel leidt de attractie en bedient deze. De bezoekers dienen zich te houden aan de instructies die door de bediener gegeven worden. Bij bepaalde omstandigheden kunnen bepaalde attracties (tijdelijk) gesloten worden. Dit geldt ook in geval van technische tussenkomst en/of onderhoud. De beslissing tot (tijdelijke) sluiting wordt door Sparkx genomen en hiertegen is geen verhaal mogelijk. De sluiting van één of meer attracties kan in geen geval leiden tot een gedeeltelijke of volledige terugbetaling van het toegangsticket. 

Op minder drukke dagen en/of op bepaalde momenten worden de attracties afwisselend of later geopend of vroeger gesloten. Het beurtelings of later openen of vroeger sluiten van attracties wordt aangeduid aan de attractie. Het beurtelings of later openen of vroeger sluiten van de attracties kan in geen geval leiden tot een gedeeltelijke of volledige terugbetaling van het toegangsticket.

De bediener kan beslissen om iemand de toegang tot de attractie te weigeren, indien die bezoeker zich niet houdt aan de regels van dit reglement. Voor personen met een handicap en hun begeleiders gelden specifieke regels. Deze zijn binnenkort terug te vinden in de “Gids voor personen met een handicap en hun begeleiders”, die ter beschikking is aan het onthaal of op de website. 

Wachtrijen

De bezoeker is verplicht de duidelijk uitgestippelde wachtrijen te volgen en de beurt af te wachten. Bij misbruik kan de toegang tot het park ontzegd worden.

De ingangen, uitgangen en nooduitgangen van het park en de verschillende attracties mogen nooit belemmerd worden. Kinderwagens/bolderkarren moeten achtergelaten worden op de daartoe voorziene plaatsen of op plaatsen die de doorgang niet belemmeren en buiten de attracties liggen (wachtrijen en wachtruimtes inbegrepen). Om veiligheidsredenen kunnen kinderwagens weggehaald worden.

Elke bezoeker moet de attractie verlaten na afloop van de rit. Indien de bezoeker opnieuw van de attractie wenst te genieten, moet de bezoeker opnieuw de hierboven beschreven wachtrijen vervoegen.

Roken, gebruik maken van een elektronische sigaret, eten en drinken is verboden in alle attracties en wachtrijen (zowel de overdekte als deze in open lucht).

De wachtrijen van de attracties worden gesloten op het sluitingsuur van het park, tenzij anders gecommuniceerd aan de ingang van de attractie.

Hygiënische voorzieningen

Binnen Sparkx zijn een aantal aangegeven toiletten gesitueerd. Het is verboden sanitaire behoeften te doen op plaatsen die daar niet voor voorzien zijn.

Kinderverzorging wordt enkel toegelaten op de daartoe voorziene en duidelijk aangeduide plaatsen.

Het is niet toegelaten voorwerpen in de toiletten te werpen. Maandverband, luiers, luierdoekjes en dergelijke dienen in de sanitaire vuilnisbakken gedeponeerd te worden.

Verloren voorwerpen

Elke bezoeker is verantwoordelijk voor eigen bezittingen. Gevonden voorwerpen dienen steeds gedeponeerd te worden bij het onthaal aan de ingang van het park.  Sparkx kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor diefstal, schade of ongeval van of met de verloren voorwerpen.  Aangiften van verloren voorwerpen, met een exacte beschrijving van het voorwerp, kunnen per mail verstuurd worden naar volgende adres: info@sparkx.com.

Verloren voorwerpen worden maximaal 1 maand bewaard.

Eten en drinken

Een overzicht van de gebruikte ingrediënten en samenstelling van de gerechten, met betrekking tot de allergenen, kan voor het bezoek schriftelijk opgevraagd worden via info@sparkx.com.

Verkochte maaltijden en/of dranken worden niet meer ingeruild noch teruggenomen. Eens de maaltijd en/of drank gekocht is, ziet de koper af van alle discussie hieromtrent. In geval van een klacht over de maaltijd dient de bezoeker dit onmiddellijk te melden aan de afdelingsverantwoordelijke van het park. 

Het park duidt personeel aan die verantwoordelijk is voor de specifieke eet- of drankgelegenheid. De bezoekers dienen zich te houden aan de instructies die door het respectieve personeelslid gegeven worden. 

Het is verboden voedselpakketten en/of drankpakketten mee te nemen in het park of te consumeren binnen het horecagedeelte.  Er is ten allen tijde gratis water ter beschikking, eenmaal voorbij de inkom.

Diefstal

Iedereen die zich schuldig maakt aan (poging tot) diefstal, wordt de toegang tot het park definitief ontzegd en wordt onmiddellijk buitengezet. Hieromtrent is geen verhaal mogelijk. Bovenop de waarde van de gestolen goederen zal er een administratieve vergoeding van minimaal €50 dienen betaald te worden. Sparkx behoudt zich het recht voor om klacht neer te leggen bij de officieel bevoegde instanties en haar rechten op de gestolen goederen te doen gelden. 

Brand of ongeval

Bij brand, ongeval, evacuatie … moeten de instructies van de parkverantwoordelijke of de ordediensten strikt en zonder discussie worden opgevolgd.

Bij evacuatie is het opnieuw betreden van geëvacueerde gebouwen/attracties niet toegelaten zonder toestemming van de aangestelde van het park.

Alle ongevallen en kwetsuren dienen onmiddellijk aangegeven te worden aan de sportanimatoren voor registratie, nazicht en desgevallend verzorging. Voor ongevallen en/of kwetsuren die niet tijdens het bezoek aan het park aangegeven worden aan de sportanimator, worden geacht niet in het park gebeurd te zijn. 

Verwerking van persoonsgegevens

Voor alle informatie betreffende de verwerking van persoonsgegevens van de bezoekers van het park wordt verwezen naar het privacybeleid van Sparkx, beschikbaar op haar website. Door het aanmaken van een Sparkx-account wordt de bezoeker geacht akkoord te gaan met de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in het privacybeleid.  

Beeldmateriaal

In het park worden beelden gemaakt door beveiligingscamera’s. De gebruiksrechten van dit beeldmateriaal behoren toe aan het park, bijgevolg kan dit materiaal door Sparkx gebruikt worden in overeenstemming met de geldende wetgeving en op verzoek van de gerechtelijke instanties eraan overhandigd worden.

Het is mogelijk dat er tijdens een bezoek aan het park foto’s worden genomen of opnames worden gemaakt (met andere camera’s dan de beveiligingscamera’s). Deze beelden zullen in principe niet gericht zijn. Enkel mits de toestemming van de bezoeker in kwestie zullen er gerichte beelden worden genomen. Voor minderjarige bezoekers dient de meerderjarige begeleider deze toestemming te verlenen.

Voor meer informatie omtrent de verwerking van persoonsgegevens die in het kader hiervan gebeurt en voor de rechten die bezoekers in dat verband kunnen uitoefenen, wordt verwezen naar het privacybeleid van Sparkx (zie ook “Verwerking van persoonsgegevens”).