Legal

Algemene verkoopsvoorwaarden

Artikel 1 – Informatie over Sparkx

Naam onderneming: Sparkx Sportainment Group

BTW-nummer: BE0774.674.266

Rechtspersonenregister: RPR Antwerpen

Adres van de zetel: Scheldeweg 5, 2850 Boom, België

Locatie Sparkx Park: Gouverneur Verwilghensingel 2D, 3500 Hasselt

Telefoonnummer: +32 11 15 32 53

E-mail: info@sparkx.com

Artikel 2 – Definities

Aanbod: het aanbod van Producten via de Website of Kassa. Het aanbod wordt beheerst door deze algemene voorwaarden.

Klant: Elke (rechts)persoon die een Product aankoopt bij Sparkx, een bestelling of reservatie plaatst bij Sparkx, en/of een prijsaanvraag stuurt aan Sparkx, evenals iedereen die in naam of voor rekening van een andere (rechts)persoon een Product aankoopt bij Sparkx, een bestelling of reservatie plaatst bij Sparkx, en/of een prijsaanvraag stuurt aan Sparkx.

Kassa: een kassa of een QR-code in het Sparkx Park waar klanten een toegangskaart kunnen kopen.

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Sparkx en de Klant, welke tot stand komt en beheerst wordt door deze algemene voorwaarden.

Producten: alle toegangskaarten, abonnementen en andere producten die Sparkx aanbiedt.

Reglement: het geldende reglement van het Sparkx Park waaraan alle bezoekers zich moeten houden.

Website: de website van Sparkx, https://sparkx.com/.

Artikel 3 – Toepasselijkheid

3.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod en op alle Overeenkomsten.

3.2. Deze algemene voorwaarden zullen uiterlijk voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Klant ter beschikking worden gesteld.

3.3. Sparkx behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op ieder moment aan te passen en/of te wijzigen. Deze gewijzigde algemene voorwaarden zullen van toepassing zijn op elk Aanbod en alle aankopen van Producten na publicatie ervan op de Website of Kassa.

3.4. Eigen aankoopvoorwaarden van de Klant kunnen niet aan Sparkx tegengesteld worden.

Artikel 4 – Totstandkoming en duur van de Overeenkomst

4.1. De Overeenkomst komt tot stand vanaf het moment dat de Klant het Aanbod en de algemene voorwaarden heeft aanvaard. De aankoop van een toegangskaart of een abonnement impliceert de aanvaarding van het Reglement dat van toepassing is op alle bezoekers van het Sparkx Park, alsook van deze algemene voorwaarden.

4.2. Dit Aanbod is voorbehouden aan natuurlijke personen (meerderjarige of minstens 16 jaar) en rechtspersonen.

4.2. De Overeenkomst en de algemene voorwaarden blijven van kracht totdat aan alle verplichtingen, met name de betaalverplichtingen, is voldaan.

Artikel 5 – Prijzen

5.1. De prijzen van de Producten zijn zoals vermeld op de Website of Kassa op het moment dat de Klant een bestelling plaatst.

5.2. Alle prijzen zijn BTW exclusief en worden in Euro uitgedrukt, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op de offerte, orderbevestiging en/of factuur.

5.3. Alle vermelde prijzen , tarieven, toegangskaarten en/of prijzen abonnementen kunnen steeds gewijzigd worden. Deze prijswijzigingen en de aanvangsdatum ervan worden kenbaar gemaakt op de Website.

Artikel 6 – Betaling

6.1. De Klant kan de Producten betalen via de betaalmethoden beschreven op de Website via de betaalprovider van Sparkx of aan de Kassa.

6.2. De Klant moet betalen bij het plaatsen van de bestelling.

6.3. Bij de aankoop van toegangskaarten op datum via de Website is het herroepingsrecht niet van toepassing en worden deze tickets niet terugbetaald. De Klant kan wel het gekozen tijdslot verplaatsen naar een later beschikbaar tijdslot.

6.4. In geval van een aankoop op factuur door een onderneming in het kader van een groepsbezoek, dient de factuur uiterlijk binnen de 15 dagen worden betaald. Een deel van het bedrag zal ook als voorschot moeten worden betaald bij de bestelling van de toegangskaarten. Indien de Klant niet tijdig betaalt, is de factuur onmiddellijk opeisbaar en is de Klant wegens de vertraging vanaf de factuurdatum een rente verschuldigd zoals wettelijk bepaald.

Artikel 7 – Toegangskaarten

7.1. Toegangskaarten en abonnementen zijn strikt persoonlijk en kunnen in geen geval worden uitgeleend of overgedragen. Het is ten strengste verboden een toegangskaart of abonnement te reproduceren, te dupliceren of te vervalsen, op welke manier dan ook

7.2. Het uitlenen van een toegangskaart aan een derde, alsook het gebruiken en trachten te gebruiken van een onregelmatig toegangskaart, naast het feit dat dit strafrechtelijk vervolgd kan worden, zal onmiddellijk leiden tot de inbeslagname van het toegangskaart, zonder mogelijkheid tot terugbetaling en onverminderd de vergoeding van alle geleden schade.

7.3. Sparkx wijst elke verantwoordelijkheid af in geval van onrechtmatig gebruik van een toegangskaart na verlies of diefstal ervan, indien dit verlies of deze diefstal niet vooraf aan haar werd gemeld.

7.4. Toegangskaarten zijn enkel geldig voor de vooraf gereserveerde tijden. Als de Klant het Sparkx Park meer dan 15 minuten later dan het gereserveerde tijdslot betreedt, verstrekt Sparkx geen verlenging van de duur van de toegangskaart.

7.5. Sparkx heeft altijd het recht om de openingstijden van het Sparkx Park te wijzigen zonder dat dit aanleiding kan geven tot enig recht voor de Klant op vergoeding of terugbetaling van een aangekochte toegangskaart of abonnement.

Artikel 8 – Account

8.1. Na de aankoop van zijn/haar toegangskaart wordt de Klant uitgenodigd om een Sparkx account aan te maken. Dit account kan ook worden aangemaakt ter plaatse voor de Klant het Park betreedt.

8.2. Het aanmaken van een account is vereist om het Sparkx Park te kunnen betreden.

Artikel 9 – Reglement en veiligheidsrestricties

9.1. De Klant erkent dat door het kopen van een toegangskaart tot het Sparkx Park en betreden van het Sparkx Park hij/zij eveneens gebonden is om het toepasselijke Reglement na te leven bij zijn/haar bezoek. Het niet-naleven van dit Reglement kan leiden tot een intrekking van de toegangskaart.

9.2. Daarnaast kan het zijn dat de Klant niet aan alle sportactiviteiten kan deelnemen omwille van geldende veiligheidsrestricties (lengte, leeftijd of andere voorwaarden zoals geafficheerd in het Sparkx Park). Het gegeven dat bepaalde sportactiviteiten niet toegankelijk zijn voor de Klant vormt geen reden voor terugbetaling. Bij twijfel kan de Klant op voorhand steeds Sparkx contacteren voor meer informatie over de sportactiviteiten en veiligheidsrestricties.

 

Artikel 10 – Klachten

10.1. Indien de Klant klachten heeft, kan hij/zij contact opnemen met Sparkx via het volgende e-mailadres: info@sparkx.com.

Artikel 11 – Privacy

11.1. Sparkx gebruikt de persoonsgegevens van Klanten alleen in overeenstemming met het Privacybeleid op de Website: sparkx.com/privacy-policy/.

11.2. Het is mogelijk dat er tijdens een bezoek aan het park, tijdens evenementen en andere activiteiten op Sparkx foto’s worden genomen en/of opnames worden gemaakt (met andere camera’s dan de beveiligingscamera’s). Deze beelden zullen in principe niet-gericht zijn. Enkel mits de toestemming van de bezoeker in kwestie zullen er gerichte beelden worden genomen. Voor minderjarige bezoekers dient de wettelijke vertegenwoordiger deze toestemming te verlenen.

Op diverse attracties worden foto’s genomen van de bezoekers, foto’s die naderhand kunnen aangekocht worden. Zowel op het plan van het park en aan de attracties staat vermeld dat er foto’s kunnen genomen worden. Door het betreden van die attracties aanvaarden de bezoekers dit. Tevens aanvaarden de bezoekers dat andere bezoekers de van hen genomen foto’s op een beeldscherm bij het einde van de attractie kunnen zien evenals aan het verkooppunt van de foto’s.

De gebruiksrechten van dit beeldmateriaal behoren toe aan Sparkx. Bij aanvaarding van deze algemene voorwaarden geeft de Klant toestemming aan Sparkx om deze het materiaal zonder enige beperking te gebruiken, inclusief maar niet beperkt tot het geheel of gedeeltelijk openbaar te maken en/of te verveelvoudigen in alle media, waaronder (niet limitatief) digitale communicatie, print media, POS materiaal, op social media en de website van Sparkx, zonder verdere toestemming of enige verschuldigde vergoeding.

Bezoekers die niet willen dat foto’s/beelden van hen gebruikt worden, moeten dit uitdrukkelijk kenbaar maken aan het onthaal voor ze het park betreden op de dag van hun bezoek. Dergelijk verzet zal geen impact hebben op de beelden die gemaakt worden door beveiligingscamera’s.

Article 12 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

12.1. Op deze algemene voorwaarden is het Belgisch recht van toepassing. Dit betekent dat de Overeenkomsten voor de aankoop van Producten en alle geschillen of vorderingen die daaruit of in verband daarmee voortvloeien, worden beheerst door Belgisch recht.

12.2. Alleen de hoven en rechtbanken van het arrondissement Limburg, afdeling Hasselt zijn bevoegd

Article 13 – Varia

13.1. Onverminderd de rechten en rechtsmiddelen die de Klant krachtens het toepasselijke recht of deze algemene voorwaarden worden toegekend, is onze aansprakelijkheid voor voorzienbare schade beperkt tot de waarde van de bestelde Producten.

13.2. De nietigheid van een bepaling of een deel van een bepaling van de Overeenkomst heeft geen enkele invloed op de geldigheid van het resterende deel van de bepaling of de rest van de bepalingen.