Wedstrijdreglement

ARTIKEL 1

ALGEMENE INFORMATIE
De wedstrijd “Fotowedstrijd” is een online wedstrijd Zonder aankoopverplichting georganiseerd door Sparkx Sportainment Group (hierna “de Organisator” genoemd) – een naamloze vennootschap te 1980 Zemst, Stijn Streuvelslaan 153, ingeschreven in het handelsregister onder het nummer 0774.674.266.

Elke deelname aan deze wedstrijd impliceert de aanvaarding van dit integrale reglement zonder enig voorbehoud. Dit reglement is niet van toepassing op andere wedstrijden van de Organisator. Het reglement kan tijdens de hele duur van de wedstrijd worden geraadpleegd via de link vermeld in de direct e-mailing. Praktische problemen over de interpretatie of de toepassing van het reglement zullen worden geregeld door de Organisator. Beslissingen zijn definitief en onherroepelijk.

ARTIKEL 2

DUUR VAN DE WEDSTRIJD
De wedstrijd loopt van 29/04/2022 [00:00] tot en met 10/05/2022 [23:59].

ARTIKEL 3

DEELNEMINGSVOORWAARDEN
De wedstrijd is toegankelijk voor iedereen die meerderjarig is met woonplaats in België.

De volgende personen mogen niet deelnemen:

 • medewerkers en onderaannemers van de Organisator en hun directe familieleden tot in de eerste graad.

De Organisator behoudt zich het recht voor om ten aanzien van enige persoon die het verloop van de actie verandert en invloed uitoefent op de administratie, de veiligheid, de billijkheid, de integriteit of het goede verloop van de wedstrijd, de mogelijkheid tot wedstrijddeelname tijdelijk of definitief en volledig of gedeeltelijk te blokkeren, de eventuele gewonnen prijzen niet toe te kennen en eventueel een gerechtelijke vervolging in te stellen.

De Organisator zal alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat alle deelnemers gelijke kansen krijgen. Hiertoe staan de deelnemers toe dat hun identiteit en hun gegevens worden gecontroleerd. Wie toch een prijs wint zonder volledig te voldoen aan alle deelnemingsvoorwaarden verliest automatisch zijn recht op de prijs, zonder schadevergoeding en zonder enig verhaal.

ARTIKEL 4

MEDIA VOOR DE WEDSTRIJD
De wedstrijd wordt aangekondigd via de volgende kanalen:

 • Direct e-mailing verstuurd naar de jobstudenten aanwezig in de database van de
  Organisator.

De wedstrijd is enkel toegankelijk via een computer, tablet of mobiele telefoon overeenstemmend met het artikel 5 hieronder.

ARTIKEL 5

DEELNEMINGSVOORWAARDEN
Iedere deelnemer kan slechts één van de prijzen winnen.
Eventuele communicatiekosten verbonden aan de deelname (bijvoorbeeld: betalend vast nummer, sms, mms,…) uitgezonderd, is de deelnemer geen enkele vergoeding of bijdrage verschuldigd aan de Organisator voor de deelname aan een wedstrijd.

De Organisator behoudt zich het recht voor om uitleg te vragen of om deelnemers te annuleren die in strijd lijken te zijn met de regels die in dit reglement worden beschreven. De deelnemers verlenen hun toestemming aan de Organisator om hun identiteit te controleren. De winnaar wordt aangeduid volgens de regels die zijn beschreven in artikel 8 van dit reglement.

ARTIKEL 6

PRINCIPE EN VERLOOP VAN DE WEDSTRIJD
De wedstrijd loopt van 29/04/2022 [00:00] tot en met 10/05/2022 [23:59]. Om geldig aan
deze wedstrijd deel te nemen, moeten de deelnemers de volgende procedure volgen tot
hun deelname is bevestigd:

 1. Een e-mail sturen naar hello@jobstudent.be
 2. deze e-mail omvat:
  • een foto van een leuk jobstudent moment. Deze foto werd door de deelnemer
   zelf gemaakt.
  • een antwoord op de schiftingsvraag: “Hoeveel mensen zullen deelnemen aan
   deze wedstrijd die loopt van 29/04/2022 (00:00) t.e.m. 10/05/2022 (00:00)?”

ARTIKEL 7

WEDSTRIJDPRIJZEN
De prijzen die tijdens de wedstrijd kunnen worden gewonnen zijn:
4 x Fujifilm Instax mini EVO camera (ter waarde van 171,00€)
De prijs wordt opgestuurd per post naar de winnaar naar het postadres dat de
Organisator ontvangt van de winnaar na contactname.

De prijs die aan de winnaar wordt aangeboden, is persoonsgebonden en kan niet worden overgedragen aan iemand anders.

De prijs die aan de winnaar wordt aangeboden, kan op geen enkele wijze worden betwist en kan nooit aanleiding geven tot enige (gehele of gedeeltelijke) geldelijke vergoeding, noch tot de ruil of vervanging door een andere prijs, van welke waarde dan ook, om welke reden dan ook.

De Organisator kan op elk ogenblik om productionele of inhoudelijk redenen, een prijs wijzigen.

De prijs is beperkt tot de (naakte) prijs zoals die nader is omschreven in het bijzonder wedstrijdreglement of op een andere wijze. Geenszins kan worden verondersteld dat de Organisator de bijkomende diensten of producten, gekoppeld aan de prijs, zou verlenen of toekennen.

Indien de omstandigheden dit vereisen (overmacht, gebeurtenissen buiten de controle van de Organisator), behoudt de Organisator zich het recht voor om de gewonnen prijs te vervangen door een andere prijs van gelijke waarde.

De Organisator kan zich niet in de plaats stellen van de initiële verkoper van de prijzen. Bijgevolg verbindt de winnaar zich ertoe om de Organisator niet aansprakelijk te stellen in verband met de prijzen, in het bijzonder wat de staat en de kwaliteit ervan betreft.

Bovendien kan de Organisator geenszins aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die de winnaar lijdt door het gebruik van hun prijs.

ARTIKEL 8

AANDUIDING VAN DE WINNAAR
Om te trachten de prijs te winnen die is beschreven in artikel 7 van dit reglement, moeten de deelnemers de procedure volgen die is beschreven in artikel 6. Zodra hun deelname is bevestigd, worden de deelnemers opgenomen in de lijst van potentiële winnaars. Voor elk van de prijzen worden de winnaars geïdentificeerd aan het einde van de bovenstaande periode (cfr artikel 7).

De winnaars zullen worden geselecteerd op basis van het inzenden van een zelfgemaakte foto en het correcte antwoord op de schiftingsvraag (deze moet zo nauw mogelijk benaderd worden). Bij een ex aequo zal de winnaar worden gekozen op basis van het tijdstip waarop de deelname werd ontvangen (dag, datum, uur, minuten). De deelnemer wiens e-mail het eerst is verstuurd, wordt dan als winnaar beschouwd. De vraag en het antwoord van de wedstrijd kunnen geenszins worden betwist. Elke prijs kan eenmaal worden gewonnen, zoals beschreven in artikel 7.

De winnaars zullen gecontacteerd worden, in verband met de prijs, via e-mail via het e-mailadres hun deelname ingestuurd werd binnen de week na het afsluiten van de wedstrijd. De winnaar moet de ontvangen e-mail binnen 2 dagen beantwoorden. Zo niet, dan heeft de Organisator het recht om een andere winnaar te kiezen ter vervanging.

In zijn/haar bevestigingsmail moet de winnaar zijn adres gegevens bezorgen. Indien de winnaar het bovenstaande niet bevestigt in zijn/haar email, heeft de Organisator het recht om door te gaan naar een andere deelnemer van de wedstrijd. Deze deelnemer zal aangeduid worden via de criteria opgegeven in artikel 8.

De winnaar verklaart dat de doorgestuurde persoonsgegevens accuraat, waarheidsgetrouw en correct zijn. De prijs zal pas na deze controle definitief worden uitgereikt. Indien het door de deelnemer meegedeelde e-mailadres onjuist blijkt te zijn, verliest hij zijn recht op de prijs en kan hij geen aanspraak maken op enige vergoeding, in welke vorm dan ook.

Als de prijs niet aan de winnaar kan worden overhandigd gaat de prijs definitief verloren.Indien de prijs om enige reden niet kan worden toegekend, kan de prijs door de Organisator opnieuw worden toegekend aan een andere deelnemer van de wedstrijd. Deze deelnemer zal worden gekozen volgens de criteria die zijn beschreven in artikel 8.

ARTIKEL 9

BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER
De persoonsgegevens die de Organisator over de deelnemers verzamelt, vallen onder toepassing van de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Zij zullen worden verwerkt en gebruikt overeenkomstig de modaliteiten beschreven in de privacyverklaring van Uitgeverij Averbode.

Het beleid van de Organisator met betrekking tot deze persoonsgegevens kan worden geraadpleegd onder het luik ‘privacy en auteursrechten’: https://www.konvert.be/en/privacy-statement.

Deelnemers gaan er door hun deelname mee akkoord dat zij eventueel met foto en kunnen verschijnen op de website en andere online kanalen onder de redactionele verantwoordelijkheid van de Organisator.

Het e-mailadres van de deelnemer wordt niet gebruikt voor marketingdoeleinden, maar alleen in het geval dat de deelnemer als winnaar wordt geselecteerd. Overeenkomstig met de GDPR-wetgeving, kunnen de deelnemers op elk moment en kosteloos: hun gegevens raadplegen en een kopie ontvangen (makkelijk bruikbaar is voor de overdraagbaarheid van de gegevens); vragen hun gegevens te verwijderen; onjuiste of onvolledige gegevens aan te passen; vragen voor een beperkt gebruik van hun gegevens, tegengaan dat hun gegevens gebruikt worden voor data processing en vooral voor directe marketing doeleinden. Om dit te doen volstaat het om een e-mail te versturen naar: xxxx@konvert.be.

De aanvraag zal dan zo spoedig mogelijk behandeld worden en in ieder geval 1 maand na het ontvangen van de aanvraag. Overeenkomstig met de GDPR wetgeving, hebben de deelnemers het recht om een klacht neer te leggen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit wanneer zij de behandeling van hun gegevens als illegaal beschouwen.

ARTIKEL 10

AANSPRAKELIJKHEID
De Organisator behoudt zich het recht voor om deze wedstrijd (en in het bijzonder de aangekondigde datums) om welke redenen dan ook te verkorten, te verlengen of te wijzigen (inclusief om elke aangekondigde datum uit te stellen), zonder dat zij daarvoor aansprakelijk kan worden gesteld en zonder dat de deelnemer aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.

De Organisator behoudt zich het recht voor om de mogelijkheid tot wedstrijddeelname tijdelijk op te schorten indien zij (of haar eventuele hostingprovider) niet langer kan instaan voor de continuïteit van de dienst die nodig is voor het goede verloop van de wedstrijd. Voorts behoudt de Organisator zich het recht voor om de wedstrijd stop te zetten of op te schorten in geval van fraude, of in alle gevallen waarin het computersysteem om welke reden dan ook prijzen zou toekennen die niet in dit reglement zijn voorzien. In deze gevallen wordt het bericht waarmee de deelnemer op de hoogte wordt gesteld van een eventuele winst als nietig beschouwd.

De Organisator wijst elke aansprakelijkheid af voor enige incidenten, ongevallen en/of kosten die kunnen plaatsvinden tijdens de deelname of het bezit van de toegekende prijs en/of die kunnen voortvloeien uit het gebruik ervan en in het algemeen elke ontevredenheid bij de overhandiging van de prijs. De Organisator kan geenszins aansprakelijk worden gesteld als de wedstrijd, in geval van overmacht en om redenen waarvoor zij niet verantwoordelijk is, niet kan plaatsvinden onder de voorziene omstandigheden (vertraging, verlies tijdens het transport, volledige of gedeeltelijke vernietiging of enige andere reden).

De deelnemer erkent dat zijn deelname aan de wedstrijd volledig op eigen risico is en dat hij de nodige maatregelen moet nemen om zijn gegevens en computerapparatuur te beschermen.

De deelnemer is de enige verantwoordelijke persoon voor de inhoud die op de kanalen van de wedstrijd is gepubliceerd. De Organisator behoudt zich het recht voor om deze inhoud te herzien, te bewerken of te verwijderen als de inhoud waarschijnlijk aan de Organisator of aan derden schade toebrengt of als de inhoud reclame of enige andere vorm van verzoek bevat.

ARTIKEL 11

INTELLECTUELE EIGENDOM
Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de wedstrijd en de uitvoering ervan berusten uitsluitend bij de Organisator.

Kan je niet wachten op je bezoek?

Boek nu je tickets bij Sparkx!